Thiền Tâm, Sơ Tâm


Phương pháp thiền Tào Ðộng dưới sự hướng dẫn của thiền sư Suzuki Nguyễn Duy Nhiên
Khổ: 5 1/2" X 8 1/4" - 200 trang Số: BK2 Giá: $12


Ðây là quyển sách sưu tập những bài nói chuyện của thiền sư Suzuki sau các khoá thiền, trong nhiều năm. Bản tiếng Anh có tựa là Zen Mind, Beginner's Mind đến năm 1993 đã được tái bản đến lần thứ ba mươi. Thiền sư Suzuki thuộc trường phái thiền Tào Ðộng nên phương pháp tu tập của ông rất chú trọng đến việc ngồi thiền. Ðối với ông ngồi thiền và giác ngộ chỉ là một. Trong quyển sách này thiền sư Suzuki sẽ dạy cho chúng ta thế nào là phương pháp tu tập và là một thiền sinh chúng ta cần phải có một thái độ nào, một sự hiểu biết nào. Ðây là quyển sách cho những người thích thực hành. Thiền sư Suzuki nhắc nhở ta, "Cho dù bạn đã đọc nhiều về thiền, bạn hãy lắng nghe tôi nói với một tâm tĩnh lặng. Ðừng bao giờ nghĩ rằng 'Tôi đã biết thiền là gì rồi.' Vì đây là một bí quyết cho mọi nghệ thuật: luôn luôn làm một người mới bắt đầu". Cái tâm của một người mới bắt đầu, Thiền sư Ðạo Nguyên gọi đó là Sơ Tâm.