Kinh nghiệm Thiền Quán
Phương pháp Thiền tập Vipassana (Minh Sát Tụê) Nguyễn Duy Nhiên
Khổ: 5 1/2" X 8 1/4" - 287 trang Số: BK3 Giá: $15


Dịch từ quyển Insight Meditation của Joseph Goldstein. Ðây là quyển tiếp nối cho quyển "Ba Mươi Ngày Thiền Quán". Ông Joseph Goldstein trình bày những kinh nghiệm của mình trong hơn hai mươi năm đi dạy thiền. Ông thu thập những thắc mắc các thiền sinh thường nêu lên trong những khoá tu, từ những vấn đề đơn giản như cái đau nơi chân cho đến những vấn đề phức tạp như vô ngã, giải thoát,... Joseph Goldstein là một vị thầy rất đặc biệt. Ông có một lối dạy giản dị và trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Lời ông dạy rất dễ hiểu và rõ ràng vì nó được xuất phát từ kinh nghiệm thực hành của ông. Nơi đây ta có thể cảm nhận được rằng những lời ông dạy đều được bắt nguồn từ sự chứng nghiệm của ông, qua công phu thực tập thiền quán Vipassana nhiều năm. Sách gồm những bài giảng nhỏ, bạn có thể đọc theo thứ tự hoặc những chương nào có liên quan đến bạn.